หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
" ก้าวไปสู่ตำบลที่น่าอยู่ มีชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นตำบลที่ปลอดยาเสพติด มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง "
วิสัยทัศน์ อบต.พุคำจาน
www.phukhamchan.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
พุคำจาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพุคำจาน
วัดพุคำบรรพต
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
1
2
3
4
5
.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต และนายก อบต. ตั [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 32 


องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติด [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
   
 
 
 
วัดพุคำบรรพต
วัดนิคมเขมาราม
ท็อฟฟี่นมสด
 
 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเ [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องเอกสาร จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนให้กับรถยนรถยนต์ส่วนกลาง หมา [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
 
 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
เนื่องในโอกาสวันครู [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แผนป้องกกันและบบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ Zezo waste ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zezo waste School ปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาฯ ศพด. (เพิ่มเติม) [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อนุญาตสถานศึกษาเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการโลกสวย ตาใสฯ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการส่งข้อมูลรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
รณรงค์ สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า บุหรี่ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคาม 2565) [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การจัดงนวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
 
    
 
อบต.บ้านป่า การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง ระงับเหตุเพลิงไหม้ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.หินกอง การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.หินกอง ประชุมการือการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ทต.หินกอง เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.เขาดินพัฒนา สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนดอกไม้ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง การบูรณาการ3หน่วยงาน [ 15 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ทต.หินกอง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ [ 15 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.หินกอง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวัน เดือนมกราคม 2565 [ 15 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศ เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินเอกชนในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันฯ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.พุคำจาน ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนให้กับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องเอกสาร จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนให้กับรถยนรถยนต์ส่วนกลาง หมา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]

 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจานอยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
นำเสนอโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือไหว้พระ (9 พ.ค. 2564)    อ่าน 730  ตอบ 0  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 102  ตอบ 1  
 
 
 
 
     
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2554
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-200-720
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 036-200720
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
จำนวนผู้เข้าชม 4,478,727 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.พุคำจาน